मोफत तलाठी परीक्षा सराव चाचणी क्र. १० 

Welcome to your मोफत तलाठी परीक्षा सराव चाचणी क्र. १०

1. Choose the correct form of verb for the given sentence: The little boy _______ very fast to catch the bus.
2. Choose the appropriate conjunctions for the given sentence: The animals on the farm decided to hold a meeting ____ discuss the matter; ____ the lion did not want to attend.
3. जर एक फळ विक्रेत्याला १०० केली विकून २० केल्याची विक्री किंमती एवढा नफा मिळत असेल तर त्याचा नफा किती ?
4. कौशल्य विकासासाठी राज्य शिखर समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत ?
5. Choose the option that has all words spelt correctly:
6. 'डोके खाजवणे' या वाक्यप्रचारीचा अर्थ.
7. खालील कोणती जोडी विरुद्ध नाही.
8. पुढील विरुद्धार्थी जोडी ओळखा
9. Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject: All the people ____ standing together in a group and discussing the problem.
10. आपण स्वतः लिहा. या शब्दाचा सर्वनाम ओळखा.
Exit mobile version