math questions with solutions

समाधानांसह 50 अधिक गणिताचे प्रश्न

math questions with solutions आमच्या गणिताचे प्रश्न आणि उपायांच्या सर्वसमावेशक संग्रहासह स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करा.

विषयांच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश करून, आमचे संसाधन तुम्हाला मूलभूत संकल्पना समजून घेण्यात आणि तुमच्या परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठी तपशीलवार उत्तरे देतात.

प्रश्न: x साठी सोडवा: (2x + 5 = 17).
उपाय:
(2x + 5 = 17)
(2x = 17 – 5)
(2x = 12)
(x = \frac{12}{2})
(x = 6)
प्रश्न: जर (a = 3) आणि (b = 7), तर (a^2 – b^2) चे मूल्य शोधा.
उपाय:
(a^2 – b^2 = (3)^2 – (7)^2)
(= 9 – 49)
(= -40)
प्रश्न: 6 सेमी लांबी आणि 4 सेमी रुंदी असलेल्या आयताचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उपाय:
क्षेत्रफळ (= \text{Length} \times \text{Width})
(= ६ \ वेळा ४)
(= २४ \, \text{cm}^2)
प्रश्न: जर (x = 4) आणि (y = 3), तर (x^3 – y^3) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(x^3 – y^3 = (4)^3 – (3)^3)
(= ६४ – २७)
(= ३७)
प्रश्न: सरलीकृत करा: (\frac{3}{5} \times \frac{4}{9}).
उपाय:
(\frac{3}{5} \times \frac{4}{9} = \frac{3 \times 4}{5 \times 9})
(= \frac{12}{45})
(= \frac{4}{15})
प्रश्न: समीकरण सोडवा: (2x – 7 = 5).
उपाय:
(2x – 7 = 5)
(2x = 5 + 7)
(2x = 12)
(x = \frac{12}{2})
(x = 6)
प्रश्न: बाजूची लांबी 9 सेमी असलेल्या चौरसाची परिमिती शोधा.
उपाय:
परिमिती (= ४ \ वेळा \ मजकूर{ बाजूची लांबी})
(= ४ \ गुणिले ९)
(= ३६ \, \text{cm})
प्रश्न: जर (x = 8) आणि (y = 2), तर (2x + 3y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(2x + 3y = 2(8) + 3(2))
(= १६ + ६)
(= २२)
प्रश्न: (\sqrt{64}) चे मूल्य काय आहे?
उपाय:
(\sqrt{64} = 8)
प्रश्न: जर (a = 12) आणि (b = 4), (\frac{a}{b} + \frac{b}{a}) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{12}{4} + \frac{4}{12})
(= 3 + \frac{1}{3})
(= \frac{10}{3})

Here are 60 math questions with solutions

प्रश्न: (x) साठी सोडवा: (3x + 8 = 20).
उपाय:
(३x + ८ = २०)
(3x = 20 – 8)
(3x = 12)
(x = \frac{12}{3})
(x = 4)
प्रश्न: जर (a = 5) आणि (b = 2), तर (a^2 + 2ab + b^2) चे मूल्य शोधा.
उपाय:
(a^2 + 2ab + b^2 = (5)^2 + 2(5)(2) + (2)^2)
(= 25 + 20 + 4)
(= ४९)
प्रश्न: 12 सेमी लांबी आणि 8 सेमी रुंदी असलेल्या आयताची परिमिती किती आहे?
उपाय:
परिमिती (= 2(\text{Length} + \text{Width}))
(= 2(12 + 8))
(= २ \ वेळा २०)
(= ४० \, \text{cm})
प्रश्न: जर (x = 6) आणि (y = 5), तर (2x – 3y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(2x – 3y = 2(6) – 3(5))
(= १२ – १५)
(= -3)
प्रश्न: सरलीकृत करा: (\frac{7}{9} \div \frac{4}{3}).
उपाय:
(\frac{7}{9} \div \frac{4}{3} = \frac{7}{9} \times \frac{3}{4})
(= \frac{21}{36})
(= \frac{7}{12})
प्रश्न: समीकरण सोडवा: (4x – 3 = 9).
उपाय:
(4x – 3 = 9)
(4x = 9 + 3)
(4x = 12)
(x = \frac{12}{4})
(x = 3)
प्रश्न: 5 सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा. (वापरा (\pi = 3.14))
उपाय:
क्षेत्रफळ (= \pi r^2)
(= ३.१४ \ वेळा (५)^२)
(= ३.१४ \ वेळा २५)
(= 78.5 \, \text{cm}^2)
प्रश्न: जर (x = 9) आणि (y = 3), तर (3x + 2y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(३x + २y = ३(९) + २(३))
(= २७ + ६)
(= ३३)
प्रश्न: (\sqrt{81}) चे मूल्य काय आहे?
उपाय:
(\sqrt{81} = 9)
प्रश्न: जर (a = 10) आणि (b = 6), (\frac{a}{b} – \frac{b}{a}) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(\frac{a}{b} – \frac{b}{a} = \frac{10}{6} – \frac{6}{10})
(= \frac{5}{3} – \frac{3}{5})
(= \frac{25}{15} – \frac{9}{15})
(= \frac{16}{15})

Practice more math questions with solutions

प्रश्न: (x) साठी सोडवा: (2(3x – 4) = 20).
उपाय:
(2(3x – 4) = 20)
(6x – 8 = 20)
(6x = 20 + 8)
(6x = 28)
(x = \frac{28}{6})
(x = \frac{14}{3})
प्रश्न: जर (a = 7) आणि (b = 9), तर (2a^2 – 3b^2) चे मूल्य शोधा.
उपाय:
(2a^2 – 3b^2 = 2(7)^2 – 3(9)^2)
(= 2(49) – 3(81))
(= 98 – 243)
(= -145)
प्रश्न: बाजूची लांबी 15 सेमी असलेल्या चौरसाची परिमिती किती आहे?
उपाय:
परिमिती (= ४ \ वेळा \ मजकूर{ बाजूची लांबी})
(= ४ \ वेळा १५)
(= ६० \, \text{cm})
प्रश्न: जर (x = 10) आणि (y = 2), तर (5x + 2y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(५x + २y = ५(१०) + २(२))
(= ५० + ४)
(= ५४)
प्रश्न: सरलीकृत करा: (\frac{5}{8} \times \frac{2}{3}).
उपाय:
(\frac{5}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{5 \times 2}{8 \times 3})
(= \frac{10}{24})
(= \frac{5}{12})
प्रश्न: समीकरण सोडवा: (3(x – 4) = 15).
उपाय:
(३(x – ४) = १५)
(3x – 12 = 15)
(3x = 15 + 12)
(3x = 27)
(x = \frac{27}{3})
(x = 9)
प्रश्न: पाया 10 सेमी आणि उंची 8 सेमी असलेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उपाय:
क्षेत्रफळ (= \frac{1}{2} \times \text{Base} \times \text{Height})
(= \frac{1}{2} \times 10 \times 8)
(= \frac{1}{2} \times 80)
(= ४० \, \text{cm}^2)
प्रश्न: जर (x = 8) आणि (y = 4), तर (4x – 5y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(4x – 5y = 4(8) – 5(4))
(= ३२ – २०)
(= १२)
प्रश्न: (\sqrt{100}) चे मूल्य काय आहे?
उपाय:
(\sqrt{100} = 10)
प्रश्न: जर (a = 14) आणि (b = 3), (\frac{a}{b} + \frac{b}{a}) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{14}{3} + \frac{3}{14})
(= \frac{14^2}{3 \times 14} + \frac{3^2}{14 \times 3})
(= frac{196 + 9}{42})
(= \frac{205}{42})

math questions with solutions for exams.

प्रश्न: (x) साठी सोडवा: (5(x + 2) = 35).
उपाय:
(5(x + 2) = 35)
(५x + १० = ३५)
(५x = ३५ – १०)
(५x = २५)
(x = \frac{25}{5})
(x = 5)
प्रश्न: जर (a = 6) आणि (b = 11), तर (3a^2 – 2b^2) चे मूल्य शोधा.
उपाय:
(3a^2 – 2b^2 = 3(6)^2 – 2(11)^2)
(= ३(३६) – २(१२१))
(= 108 – 242)
(= -134)
प्रश्न: पाया 12 सेमी आणि उंची 6 सेमी असलेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उपाय:
क्षेत्रफळ (= \frac{1}{2} \times \text{Base} \times \text{Height})
(= \frac{1}{2} \times 12 \times 6)
(= \frac{1}{2} \times 72)
(= ३६ \, \text{cm}^2)
प्रश्न: जर (x = 12) आणि (y = 7), तर (2x – 3y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(2x – 3y = 2(12) – 3(7))
(= २४ – २१)
(= 3)
प्रश्न: सरलीकृत करा: (\frac{3}{4} \div \frac{5}{6}).
उपाय:
(\frac{3}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{3}{4} \times \frac{6}{5})
(= \frac{3 \times 6}{4 \times 5})
(= frac{18}{20})
(= \frac{9}{10})
प्रश्न: समीकरण सोडवा: (2(x – 3) = 14).
उपाय:
(2(x – 3) = 14)
(2x – 6 = 14)
(2x = 14 + 6)
(2x = 20)
(x = \frac{20}{2})
(x = 10)
प्रश्न: 7 सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा. (वापरा (\pi = 3.14))
उपाय:
क्षेत्रफळ (= \pi r^2)
(= ३.१४ \ वेळा (७)^२)
(= ३.१४ \ वेळा ४९)
(= १५३.८६ \, \text{cm}^2) (अंदाजे)
प्रश्न: जर (x = 9) आणि (y = 4), तर (4x + 3y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(४x + ३y = ४(९) + ३(४))
(= ३६ + १२)
(= ४८)
प्रश्न: (\sqrt{121}) चे मूल्य काय आहे?
उपाय:
(\sqrt{121} = 11)
प्रश्न: जर (a = 15) आणि (b = 2), (\frac{a}{b} – \frac{b}{a}) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(\frac{a}{b} – \frac{b}{a} = \frac{15}{2} – \frac{2}{15})
(= \frac{15^2}{2 \times 15} – \frac{2^2}{15 \times 2})
(= \frac{225}{30} – \frac{4}{30})
(= \frac{221}{30})

Here are 50+ math questions with solutions

प्रश्न: (x) साठी सोडवा: (\frac{2x}{3} – 5 = 7).
उपाय:
(\frac{2x}{3} – 5 = 7)
(\frac{2x}{3} = 7 + 5)
(\frac{2x}{3} = 12)
(2x = 12 \ वेळा 3)
(2x = 36)
(x = \frac{36}{2})
(x = 18)
प्रश्न: जर (a = 8) आणि (b = 6), तर (3a^2 + 2b^2) चे मूल्य शोधा.
उपाय:
(3a^2 + 2b^2 = 3(8)^2 + 2(6)^2)
(= ३(६४) + २(३६))
(= १९२ + ७२)
(= २६४)
प्रश्न: 15 सेमी लांबी आणि 10 सेमी रुंदी असलेल्या आयताची परिमिती किती आहे?
उपाय:
परिमिती (= 2(\text{Length} + \text{Width}))
(= 2(15 + 10))
(= २ \ वेळा २५)
(= ५० \, \text{cm})
प्रश्न: जर (x = 14) आणि (y = 3), तर (2x + 5y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(2x + 5y = 2(14) + 5(3))
(= २८ + १५)
(= ४३)
प्रश्न: सरलीकृत करा: (\frac{4}{7} \times \frac{7}{9}).
उपाय:
(\frac{4}{7} \times \frac{7}{9} = \frac{4 \times 7}{7 \times 9})
(= \frac{28}{63})
(= \frac{4}{9})
प्रश्न: समीकरण सोडवा: (5(x – 2) = 45).
उपाय:
(५(x – २) = ४५)
(५x – १० = ४५)
(५x = ४५ + १०)
(५x = ५५)
(x = \frac{55}{5})
(x = 11)
प्रश्न: पाया 20 सेमी आणि उंची 12 सेमी असलेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उपाय:
क्षेत्रफळ (= \frac{1}{2} \times \text{Base} \times \text{Height})
(= \frac{1}{2} \times 20 \times 12)
(= \frac{1}{2} \times 240)
(= १२० \, \text{cm}^2)
प्रश्न: जर (x = 12) आणि (y = 5), तर (3x – 2y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(3x – 2y = 3(12) – 2(5))
(= ३६ – १०)
(= २६)
प्रश्न: (\sqrt{144}) चे मूल्य काय आहे?
उपाय:
(\sqrt{144} = 12)
प्रश्न: जर (a = 16) आणि (b = 3), (\frac{a}{b} + \frac{b}{a}) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{16}{3} + \frac{3}{16})
(= \frac{16^2}{3 \times 16} + \frac{3^2}{16 \times 3})
(= \frac{256}{48} + \frac{9}{48})
(= \frac{265}{48})

for competitive exam math questions with solutions:

प्रश्न: (x) साठी सोडवा: (\frac{3}{4}x – 2 = 5).
उपाय:
(\frac{3}{4}x – 2 = 5)
(\frac{3}{4}x = 5 + 2)
(\frac{3}{4}x = 7)
(३x = ७ \ वेळा \ frac{4}{3})
(x = \frac{28}{3})
प्रश्न: जर (a = 9) आणि (b = 4), तर (2a^2 + 3b^2) चे मूल्य शोधा.
उपाय:
(2a^2 + 3b^2 = 2(9)^2 + 3(4)^2)
(= 2(81) + 3(16))
(= १६२ + ४८)
(= 210)
प्रश्न: बाजूची लांबी 18 सेमी असलेल्या चौरसाची परिमिती किती आहे?
उपाय:
परिमिती (= ४ \ वेळा \ मजकूर{ बाजूची लांबी})
(= ४ \ वेळा १८)
(= ७२ \, \text{cm})
प्रश्न: जर (x = 15) आणि (y = 6), तर (3x – 4y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(3x – 4y = 3(15) – 4(6))
(= ४५ – २४)
(= २१)
प्रश्न: सरलीकृत करा: (\frac{5}{6} \div \frac{3}{4}).
उपाय:
(\frac{5}{6} \div \frac{3}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{4}{3})
(= \frac{5 \times 4}{6 \times 3})
(= \frac{20}{18})
(= \frac{10}{9})
प्रश्न: समीकरण सोडवा: (4(x – 5) = 28).
उपाय:
(४(x – ५) = २८)
(4x – 20 = 28)
(4x = 28 + 20)
(4x = 48)
(x = \frac{48}{4})
(x = 12)
प्रश्न: 10 सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा. (वापरा (\pi = 3.14))
उपाय:
क्षेत्रफळ (= \pi r^2)
(= ३.१४ \ वेळा (१०)^२)
(= ३.१४ \ वेळा १००)
(= ३१४ \, \text{cm}^2)
प्रश्न: जर (x = 13) आणि (y = 8), तर (2x + 3y) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(2x + 3y = 2(13) + 3(8))
(= २६ + २४)
(= ५०)
प्रश्न: (\sqrt{169}) चे मूल्य काय आहे?
उपाय:
(\sqrt{169} = 13)
प्रश्न: जर (a = 20) आणि (b = 7), (\frac{a}{b} – \frac{b}{a}) चे मूल्य किती आहे?
उपाय:
(\frac{a}{b} – \frac{b}{a} = \frac{20}{7} – \frac{7}{20})
(= \frac{400}{140} – \frac{49}{140})
(= frac{351}{140})

Read More

Profit and Loss – Free Questions and Answers 20

Profit and Loss – Free Questions and Answers : “आर्थिक साक्षरतेसाठी नफा आणि तोटा विधानांचे आकलन आवश्यक आहे.

ही नफा आणि तोटा समस्या, जी नवशिक्यापासून तज्ञांच्या अडचणीपर्यंत पसरते, तुमच्या क्षमता सुधारण्यासाठी एक उत्तम साधन आहे.

Profit and Loss – Free Questions and Answers

 1. एका दुकानदाराने एक पुस्तक 20 रुपयांना विकत घेतले आणि 30 रुपयांना विकले. नफ्याची टक्केवारी किती होती?

उत्तर: नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = रु. 30 – रु. 20 = रु. 10.

नफ्याची टक्केवारी = (नफा / किंमत किंमत) * 100 = (10 / 20) * 100 = 50%.

 1. जर 8 पेन्सची किंमत 40 रुपये असेल आणि 8 पेन्सची विक्री किंमत रुपये 56 असेल, तर नफ्याची टक्केवारी शोधा.

उत्तर: नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = रु.56 – रु.40 = रु.16.

नफ्याची टक्केवारी = (नफा / किमतीची किंमत) * 100 = (16 / 40) * 100 = 40%.

 1. खरेदीदार 10% च्या तोट्यात एक वस्तू रु.810 ला विकतो. लेखाची किंमत शोधा.

उत्तर: खर्चाची किंमत रु.x असू द्या. विपणन किंमत = रक्कम किंमत – तोटा

= रु.x – 0.10x = रु.810. x साठी, आपल्याला x = Rs.900 मिळेल.

 1. जर एक खुर्ची 1500 रुपयांना 20% नफ्यावर विकली गेली तर तिची किंमत शोधा.

उत्तर द्या. खर्चाची किंमत रु.x असू द्या. विपणन किंमत = किंमत किंमत + नफा

= रु. x + 0.20x = रु. 1500. x साठी, आपल्याला x = रु. 1250 मिळेल.

५. एक वस्तू ७२० रुपयांना विकल्यास दुकानदाराला १०% नुकसान होते. खर्चाची किंमत काय आहे?

उत्तरः खर्चाची किंमत रु. x किरकोळ विक्री किंमत = किंमत किंमत – तोटा

= रु. x – 0.10x = रु.720. x साठी, आपल्याला x = रु. ८०० मिळतात.

 1. जर 6 खुर्च्यांची किंमत 450 रुपये असेल आणि त्या 25% नफ्याने विकल्या गेल्या तर प्रत्येक खुर्चीची विक्री किंमत शोधा.

उत्तर: 1 खुर्चीची किंमत = रु. 450/6 = रु. 75. 1 खुर्चीवरील नफा = रु.75 च्या 25% = रु.18.75.

1 खुर्चीची विक्री किंमत = 1 खुर्चीची किंमत + नफा = रु.75 + रु.18.75 = रु.93.75.

 1. एक मोबाईल फोन 500 रुपयांना विकत घेतला आणि 400 रुपयांना विकला गेला. नुकसान टक्केवारी शोधा.

उत्तर: तोटा = किंमत किंमत – विक्री किंमत = रु. 500 – रु. 400 = रु. 100. नुकसान टक्केवारी = (तोटा / खर्च

किंमत) * 100 = (100 / 500) * 100 = 20%.

 1. जर टीव्ही 12% च्या तोट्यात विकला गेला आणि विक्री किंमत रु. 880 असेल, तर किंमत शोधा.

उत्तर: शुल्काची किंमत रु.x असू द्या. विपणन किंमत = किंमत किंमत – तोटा = रु.x – 0.12x = रु.880.

x साठी, आपल्याला x = रु.1000 मिळेल.

 1. एका व्यापाऱ्याने 80 किलो तांदूळ 5 रुपये प्रति किलो दराने खरेदी केले. त्यांनी 60 किलो तांदूळ 6 रुपये किलो आणि उर्वरित 4.50 रुपये किलो दराने विकले. त्याचा एकूण नफा किंवा तोटा शोधा.

उत्तर: एकूण किंमत = 80 किलो * रु. 5/किलो = रु. 400. एकूण किरकोळ किंमत = (60 kg * रु. 6/kg) + (20 kg*

रु.4.50/किलो) = रु.360 + रु.90 = रु.450. नफा = एकूण किरकोळ विक्री किंमत – एकूण किंमत = रु. 450 – रु. 400 =

रु.50 नफा.

नफा आणि तोटा – विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य प्रश्न आणि उत्तरे.

 1. एक पुस्तक 90 रुपयांना विकले गेले, परिणामी 20% नुकसान झाले. पुस्तकाची किंमत शोधा.

उत्तर: खर्चाची किंमत रु.x असू द्या. विपणन किंमत = किंमत किंमत – तोटा = रु.x – 0.20x = रु.90. x, आपल्याला x = Rs.112.50 मिळेल.

 1. एका दुकानदाराने 10 रुपयांना चॉकलेटचा बॉक्स विकत घेतला आणि 15 रुपयांना विकला. नफा काय झाला?

उत्तर: नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = 15 – 10 = 5.

 1. जर एखाद्या खेळणीची किंमत 25 रुपये असेल आणि ती 30 रुपयांना विकली गेली तर नफ्याची टक्केवारी शोधा.

उत्तर: नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = 30 – 25 = 5. महसूल टक्केवारी = (नफा / किंमत किंमत) *

100 = (5 / 25) * 100 = 20%.

 1. एक पुस्तक दुकान 50 रुपयांना एक पुस्तक विकते, जे 40 रुपयांना विकत घेतले होते. नफ्याची टक्केवारी किती आहे?

उ. नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = 50 – 40 = 10. नफा टक्केवारी = (नफा / किंमत किंमत) * 100 = (10 / 40) * 100 = 25%.

 1. एखाद्या किरकोळ विक्रेत्याने 10 रुपयांच्या तोट्यात एखादी वस्तू 90 रुपयांना विकली, तर त्या वस्तूची किंमत शोधा.

उत्तर: किंमत किंमत = विक्री किंमत + तोटा = 90 + 10 = 100.

 1. एका विक्रेत्याने प्रत्येकी 2 रुपये दराने 20 सफरचंद खरेदी केले. जर त्याने त्या सर्वांची घाऊक किंमत 50 रुपयांना केली तर त्याचा नफा काय होता?

उत्तर: 20 सफरचंदांची किंमत = 20 * 2 = 40. नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = 50 – 40 = 10.

 1. एक शर्ट 25 रुपयांना विकला गेला, परिणामी 5 रुपयांचे नुकसान झाले. शर्टची किंमत शोधा.

उत्तर: किंमत किंमत = विक्री किंमत + तोटा = 25 + 5 = 30.

 1. एक व्यापारी 80 रुपयांना रेडिओ विकतो, 20% नफा कमावतो. रेडिओची किंमत शोधा.

उत्तर: किंमत किंमत x असू द्या. नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = किंमत किंमतीच्या 20% = 80 – x. तर,

x + 0.20x = 80. x, आपल्याला x = 66.67 मिळेल.

 1. जर घड्याळ रु. 120 ला 25% नफ्यासह विकले गेले, तर घड्याळाची किंमत शोधा.

उत्तरः खर्चाची किंमत x असू द्या. नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = किंमत किंमतीच्या 25% = 120 – x. तर,

x + 0.25x = 120. x, आपल्याला x = 96 मिळेल.

 1. एका व्यापाऱ्याने 45 रुपयांना ड्रेस विकून 50% नफा कमावला. ड्रेसची किंमत शोधा.

उत्तरः खर्चाची किंमत x असू द्या. नफा = विक्री किंमत – किंमत किंमत = किंमत किंमतीच्या 50% = 45 – x. तर,

x + 0.50x = 45. x, आपल्याला x = 30 मिळेल.

 1. जर 20% नुकसानासह सायकल 200 रुपयांना विकली गेली, तर सायकलची किंमत शोधा.

उत्तरः खर्चाची किंमत x असू द्या. तोटा = किंमत किंमत – विक्री किंमत = किमतीच्या 20% = x – 200. तर,

x – 0.20x = 200. आपल्याला x = 250 मिळतात.

नफा आणि तोटा – सरावासाठी विनामूल्य प्रश्न आणि उत्तरे.

READ ALSO

100 Maths Quiz Question with Answer

गणितातील आपल्या कौशल्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी मनोरंजक कार्य किंवा आनंददायक उपाय शोधत आहात? 100 गणित क्विझ प्रश्न उत्तरासह ( Questions with Answers) : 100 पेक्षा जास्त गणित क्विझ प्रश्न आणि उत्तरांची ही यादी एक्सप्लोर करा.

100+ Math Quiz Questions with Answers

या गणिती कोडींमध्ये अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि गणिती संकल्पनांसह विविध विषयांचा समावेश आहे आणि ते सर्व कौशल्य क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य आहेत.

15 मधून 7 वजा करा.
उत्तर: 8
4 ला 6 ने गुणा.
उत्तर: 24
12 ला 3 ने भागा.
उत्तर: ४
16 चे वर्गमूळ किती आहे?
उत्तर: ४
3 वर्ग मोजा.
उत्तरः ९
1/4 आणि 1/3 जोडा.
उत्तर: 7/12
3/4 मधून 5/8 वजा करा.
उत्तर: 1/8
2/3 ला 6 ने गुणा.
उत्तर: ४
5 ला 1/2 ने भागा.
उत्तर: 10
२५ पैकी ३/५ म्हणजे काय?
उत्तर: १५
सरलीकृत करा 2(3x + 4) – x.
उत्तर: 5x + 8
x साठी सोडवा: 2x + 5 = 11.
उत्तर: x = 3
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 2, 4, 6, 8, …?
उत्तर: 10
जर आयताची लांबी 6 आणि रुंदी 4 असेल तर त्याची परिमिती किती आहे?
उत्तर: 20
पाया 5 आणि उंची 8 असलेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 20
3 बाजूच्या लांबीसह घनाच्या आकारमानाची गणना करा.
उत्तर: 27
जर एखादी कार ताशी 60 मैल वेगाने प्रवास करते, तर ती 2 तासात किती अंतर पार करेल?
उत्तर: 120 मैल
45 अंश सेल्सिअस फॅरेनहाइटमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तर: 113°F
जर एखादे दुकान $50 च्या आयटमवर 20% सूट देत असेल, तर विक्री किंमत काय आहे?
उत्तर: $40
सोडवा: 2x – 7 = 5.
उत्तर: x = 6
17 नंतर पुढील मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: १९
बाजूची लांबी 10 असलेल्या चौरसाची परिमिती शोधा.
उत्तर: 40
जर त्रिकोणाला 45°, 45° आणि 90° मोजणारे कोन असतील तर तो कोणत्या प्रकारचा त्रिकोण आहे?
उत्तर: उजवा समद्विभुज त्रिकोण
सरलीकृत करा: (2x + 3)(x – 4).
उत्तर: 2x^2 – 5x – 12
80 च्या 20% म्हणजे काय?
उत्तर: १६
3/4 मधून 1/5 वजा करा.
उत्तर: 7/20
0.25 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: 25
3.5 ला 0.5 ने भागा.
उत्तर: 7
9 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: ८१
144 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: १२
दशांश म्हणून 3/4 म्हणजे काय?
उत्तर: 0.75
x = 3 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तरः ९
सोडवा: 4x – 8 = 12.
उत्तर: x = 5
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 3, 6, 9, 12, …?
उत्तर: १५
1/3 ते 1/6 जोडा.
उत्तरः १/२
९ मधून ३.५ वजा करा.
उत्तर: 5.5
7 ला 8 ने गुणा.
उत्तर: ५६
15 ला 3 ने भागा.
उत्तर: 5
लांबी 12 आणि रुंदी 8 असलेल्या आयताच्या परिमितीची गणना करा.
उत्तर: 40
त्रिज्या 5 असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 78.54 चौरस युनिट
100 Maths Quiz Question with Answer
त्रिज्या 3 आणि उंची 6 सह सिलेंडरच्या आवाजाची गणना करा.
उत्तर: 169.65 घन युनिट्स
जर एखादी ट्रेन 50 मैल प्रति तास वेगाने 3 तास प्रवास करते, तर ती किती अंतरावर जाते?
उत्तर: 150 मैल
60 अंश फॅरेनहाइट सेल्सिअसमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तरः १५.६°से
जर एखाद्या शर्टची किंमत 20 रुपये आहे आणि त्यावर 25% सूट दिली आहे, तर विक्री किंमत किती आहे?
उत्तरः रु.15
सोडवा: 3x + 2 = 14.
उत्तर: x = 4
23 नंतर पुढील मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: २९
5, 6 आणि 7 बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती शोधा.
उत्तर: १८
जर आयताची लांबी 8 आणि रुंदी 5 असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उत्तर: 40 चौरस युनिट
कोणत्या प्रकारच्या त्रिकोणामध्ये 30°, 60° आणि 90° मोजणारे कोन आहेत?
उत्तर: उजवा स्केलीन त्रिकोण
सरलीकृत करा: 3(x + 2) – 2(x – 4).
उत्तर: x + 14
200 च्या 15% म्हणजे काय?
उत्तर: 30
3/4 मधून 2/5 वजा करा.
उत्तर: 7/20
0.75 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: 75
6.5 ला 0.5 ने भागा.
उत्तर: १३
11 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: १२१
169 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: १३
दशांश म्हणून 2/3 म्हणजे काय?
उत्तर: ०.६६६७
x = 4 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तर: १६
सोडवा: 5x – 3 = 22.
उत्तर: x = 5
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 4, 8, 12, 16, …?
उत्तर: 20

Read Also

100 Maths Quiz Question with Answer for students

2/5 ते 3/10 जोडा.
उत्तर: 7/10
९ मधून ४.७ वजा करा.
उत्तर: 4.3
9 ला 7 ने गुणा.
उत्तर: ६३
18 ला 3 ने भागा.
उत्तरः ६
बाजूची लांबी 15 असलेल्या चौरसाच्या परिमितीची गणना करा.
उत्तरः ६०
त्रिज्या 6 असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 113.10 चौरस युनिट
त्रिज्या 4 आणि उंची 8 असलेल्या सिलेंडरच्या आवाजाची गणना करा.
उत्तर: 402.12 घन युनिट
जर एखादी कार 70 मैल प्रति तास वेगाने 2.5 तास प्रवास करते, तर ती किती अंतरावर जाते?
उत्तर: 175 मैल
75 अंश फॅरेनहाइट सेल्सिअसमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तरः २३.९°से
एका जॅकेटची किंमत रु. 50 आणि 20% ने सूट दिली आहे, विक्री किंमत काय आहे?
उत्तर: रु. 40
सोडवा: 4x – 5 = 19.
उत्तर: x = 6
31 नंतर पुढील मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: 37
8, 10 आणि 12 बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती शोधा.
उत्तर: 30
जर आयताची लांबी 10 आणि रुंदी 6 असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उत्तर: 60 चौरस युनिट
कोणत्या प्रकारच्या त्रिकोणामध्ये 90°, 45° आणि 45° मोजणारे कोन आहेत?
उत्तर: उजवा समद्विभुज त्रिकोण
सरलीकृत करा: 4(x + 3) – 3(x – 2).
उत्तर: x + 18
300 च्या 25% म्हणजे काय?
उत्तर: 75
4/5 मधून 3/4 वजा करा.
उत्तर: 1/20
0.85 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: ८५
७.५ ला ०.५ ने भागा.
उत्तर: १५
13 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: १६९
196 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: 14
दशांश म्हणून 3/7 म्हणजे काय?
उत्तर: ०.४२८६
x = 5 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तर: 25
सोडवा: 6x – 4 = 26.
उत्तर: x = 5
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 5, 10, 15, 20, …?
उत्तर: 25
3/8 ते 2/5 जोडा.
उत्तर: 11/20
१२ मधून ५.६ वजा करा.
उत्तर: 6.4
10 चा 9 ने गुणाकार करा.
उत्तर: 90
24 ला 3 ने भागा.
उत्तर: 8
लांबी 15 आणि रुंदी 10 असलेल्या आयताच्या परिमितीची गणना करा.
उत्तर: 50
त्रिज्या 7 असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 153.94 चौरस युनिट
त्रिज्या 5 आणि उंची 10 सह सिलेंडरच्या आवाजाची गणना करा.
उत्तर: 785.40 घन युनिट
जर एखादे विमान 500 मैल प्रति तास वेगाने 2 तास प्रवास करत असेल तर ते किती अंतरावर जाईल?
उत्तर: 1000 मैल
80 अंश फॅरेनहाइट सेल्सिअसमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तरः २६.७°से
जर एखाद्या पुस्तकाची किंमत 30 रुपये असेल आणि त्यावर 15% सवलत असेल, तर त्याची विक्री किंमत किती आहे?
उत्तर: रु. २५.५०
सोडवा: 5x – 7 = 18.
उत्तर: x = 5
३७ नंतरची मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: ४१
7, 24 आणि 25 बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती शोधा.
उत्तर: ५६
जर आयताची लांबी १२ आणि रुंदी ९ असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उत्तर: 108 चौरस युनिट
कोणत्या प्रकारच्या त्रिकोणामध्ये 45°, 45° आणि 90° मोजणारे कोन आहेत?
उत्तर: उजवा समद्विभुज त्रिकोण
सरलीकृत करा: 5(x + 4) – 2(x – 3).
उत्तर: 3x + 26
400 पैकी 30% म्हणजे काय?
उत्तर: 120
५/८ मधून ४/७ वजा करा.
उत्तर: 6/56 किंवा 3/28
0.95 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: ९५
8.5 ला 0.5 ने भागा.
उत्तरः १७
15 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: 225
225 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: १५
दशांश म्हणून 4/9 म्हणजे काय?
उत्तर: ०.४४४४
x = 6 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तर: 36
सोडवा: 7x – 6 = 36.
उत्तर: x = 6
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 6, 12, 18, 24, …?
उत्तर: 30
4/9 ते 5/12 जोडा.
उत्तर: 13/18
१५ मधून ७.९ वजा करा.
उत्तर: 7.1
11 ला 8 ने गुणा.
उत्तर: ८८
27 ला 3 ने भागा.
उत्तरः ९
बाजूच्या लांबी 20 असलेल्या चौरसाच्या परिमितीची गणना करा.
उत्तर: 80
8 त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ शोधा.
उत्तर: 201.06 चौरस युनिट
त्रिज्या 6 आणि उंची 12 सह सिलेंडरच्या आवाजाची गणना करा.
उत्तर: 1357.17 घन युनिट्स
जर बाईक 15 मैल प्रति तास वेगाने 4 तास प्रवास करत असेल, तर ती किती अंतरावर जाईल?
उत्तर: 60 मैल

100 Maths Quiz Question with Answer to improve math problem solving skills.

90 अंश फॅरेनहाइट सेल्सिअसमध्ये रूपांतरित करा.
उत्तरः ३२.२° से
जर फोनची किंमत रु. 100 असेल आणि त्यावर 10% सूट दिली गेली तर विक्री किंमत किती आहे?
उत्तर: रु.90
सोडवा: 8x – 9 = 39.
उत्तर: x = 6
४३ नंतरची मूळ संख्या कोणती?
उत्तर: ४७
9, 12 आणि 15 बाजू असलेल्या त्रिकोणाची परिमिती शोधा.
उत्तर: 36
जर आयताची लांबी 14 आणि रुंदी 7 असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उत्तर: 98 चौरस युनिट
कोणत्या प्रकारच्या त्रिकोणामध्ये 60°, 60° आणि 60° मोजणारे कोन आहेत?
उत्तर: समभुज त्रिकोण
सरलीकृत करा: 6(x + 5) – 4(x – 2).
उत्तर: 2x + 34
500 चे 35% म्हणजे काय?
उत्तर: 175
७/८ मधून ५/६ वजा करा.
उत्तर: 13/24
1.25 ला 100 ने गुणा.
उत्तर: 125
९.५ ला ०.५ ने भागा.
उत्तर: १९
17 च्या वर्गाची गणना करा.
उत्तर: २८९
256 चे वर्गमूळ काढा.
उत्तर: १६
दशांश म्हणून 5/8 म्हणजे काय?
उत्तर: ०.६२५
x = 7 असल्यास, x^2 म्हणजे काय?
उत्तर: ४९
सोडवा: 9x – 8 = 64.
उत्तर: x = 8
अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे: 7, 14, 21, 28, …?
उत्तर: 35
5/7 ते 4/9 जोडा.
उत्तर: ७१/६३ किंवा १ ८/

Numbers – Aptitude Quality Questions & Answers

संख्या – अभियोग्यता गुणवत्ता प्रश्न आणि उत्तरे

Numbers – Aptitude Questions and Answers : अंकांच्या स्वारस्यपूर्ण विषयाशी संबंधित प्रश्न आणि प्रतिसादांची विस्तृत श्रेणी सादर करणे. π आणि φ सारख्या गणितीय स्थिरांकांचे सौंदर्य एक्सप्लोर करा, मूळ संख्यांच्या जटिलतेचे अन्वेषण करा.

Problems on Numbers – Aptitude Questions and Answers

अनंताचे प्रतीक काय आहे?

उत्तर: ∞

त्रिकोणातील सर्व कोनांची बेरीज किती असते?

उत्तर: 180 अंश

षटकोनाला किती बाजू असतात?

उत्तरः ६

ग्रीक अक्षर phi (φ) द्वारे दर्शविल्या जाणाऱ्या सुवर्ण गुणोत्तराचे मूल्य काय आहे?

उत्तर: अंदाजे 1.618

परिपूर्ण चौरस म्हणजे काय?

उत्तर: परिपूर्ण वर्ग ही संख्या आहे जी पूर्णांकाचा वर्ग आहे.

सर्वात लहान परिपूर्ण चौरस कोणता आहे?

उत्तर: १

100 पेक्षा कमी सर्वात मोठा परिपूर्ण वर्ग कोणता आहे?

उत्तर: ८१

प्राइम फॅक्टरायझेशन म्हणजे काय?

उत्तर: प्राइम फॅक्टरायझेशन ही संमिश्र संख्या मूळ संख्यांचा गुणाकार म्हणून व्यक्त करण्याची प्रक्रिया आहे.

24 चे मुख्य घटक कोणते आहेत?

उत्तरः २, २ आणि ३

6 आणि 8 चा सर्वात कमी सामान्य मल्टिपल (LCM) काय आहे?

उत्तर: 24

12 आणि 18 चा सर्वात मोठा सामान्य विभाजक (GCD) कोणता आहे?

उत्तरः ६

5,672 मधील अंक 5 चे स्थान मूल्य किती आहे?

उत्तर: 5,000

49,321 मधील अंक 9 चे मूल्य किती आहे?

उत्तरः ९

31 नंतर पुढील मूळ संख्या कोणती?

उत्तर: 37

पॅलिंड्रोम नंबर म्हणजे काय?

उत्तर: पॅलिंड्रोम संख्या ही अशी संख्या आहे जी त्याचे अंक उलटे असताना समान राहते.

पॅलिंड्रोम क्रमांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १२१

फिबोनाची क्रम म्हणजे काय?

उत्तर: फिबोनाची क्रम ही संख्यांची मालिका असते ज्यामध्ये प्रत्येक संख्या ही दोन आधीच्या संख्यांची बेरीज असते.

पहिल्या 10 फिबोनाची संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 143

8 नंतर फिबोनाची क्रमातील पुढील संख्या कोणती आहे?

उत्तर: १३

फॅक्टोरियल म्हणजे काय?

उत्तर: नॉन-ऋणात्मक पूर्णांक n चे फॅक्टोरियल हे n पेक्षा कमी किंवा समान असलेल्या सर्व सकारात्मक पूर्णांकांचे गुणाकार आहे.

5 फॅक्टोरियल (5!) म्हणजे काय?

उत्तर: 120

विषम आणि सम संख्यांमध्ये काय फरक आहे?

उत्तर: सम संख्यांना 2 ने भाग जातो, तर विषम संख्या नाही.

पहिल्या 100 धनात्मक सम संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 10,100

संमिश्र संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: संमिश्र संख्या ही 1 पेक्षा मोठी धन पूर्णांक असते ज्यात दोन पेक्षा जास्त धनात्मक विभाजक असतात.

12 क्रमांकाचे किती विभाजक आहेत?

उत्तर: 6 (1, 2, 3, 4, 6, 12)

परिपूर्ण संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक परिपूर्ण संख्या ही एक धन पूर्णांक आहे जी स्वतःला वगळून त्याच्या योग्य विभाजकांच्या बेरजेइतकी असते.

परिपूर्ण संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 28

28 च्या योग्य विभाजकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 28 (1 + 2 + 4 + 7 + 14)

त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: त्रिकोणी संख्या ही अशी संख्या आहे जी समभुज त्रिकोणाच्या आकारात मांडली जाऊ शकते.

त्रिकोणी संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 10

10वी त्रिकोणी संख्या काय आहे?

उत्तर: ५५

अपरिमेय संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: अपरिमेय संख्या ही एक वास्तविक संख्या आहे जी दोन पूर्णांकांचा अपूर्णांक म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकत नाही आणि ती मर्यादित किंवा पुनरावृत्ती दशांश म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकत नाही.

अपरिमेय संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: √2 (२ चे वर्गमूळ)

π (pi) चा दशांश विस्तार किती आहे?

उत्तर: π ही अपरिमेय संख्या आहे, म्हणून तिचा दशांश विस्तार पुनरावृत्ती न करता अनिश्चित काळासाठी चालू राहतो.

दोन दशांश स्थानांवर गोलाकार केलेल्या e (युलरच्या संख्येचे) मूल्य किती आहे?

उत्तर: अंदाजे 2.72

बहुभुज म्हणजे काय?

उत्तर: बहुभुज ही सरळ बाजू असलेली बंद द्विमितीय आकृती आहे.

बहुभुजाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: त्रिकोण

चौकोनाच्या आतील कोनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 360 अंश

प्राइम नंबर प्रमेय म्हणजे काय?

उत्तर: अविभाज्य संख्या प्रमेय धन पूर्णांकांमध्ये मूळ संख्यांच्या वितरणाचे वर्णन करते.

मूळ संख्येचे प्रमेय सिद्ध करण्यासाठी कोण ओळखले जाते?

उत्तर: जॅक हॅडमार्ड आणि चार्ल्स डे ला व्हॅली पॉसिन

गणितीय स्थिरांक γ (गामा) चे मूल्य काय आहे, ज्याला यूलर-माशेरोनी स्थिरांक देखील म्हणतात?

उत्तर: अंदाजे 0.577

1 पेक्षा मोठा असलेला सर्वात लहान धन पूर्णांक कोणता आहे जो अविभाज्य किंवा संमिश्र नाही?

उत्तर: १

पहिल्या 50 धन पूर्णांकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १,२७५

पहिल्या 50 विषम पूर्णांकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 2,500

पहिल्या 50 सम पूर्णांकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 2,550

सर्वात मोठी दोन-अंकी संमिश्र संख्या कोणती?

उत्तर: ९९

नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: नैसर्गिक संख्या ही शून्यासह सकारात्मक पूर्णांक आहे.

नैसर्गिक संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 7

एकमेव सम मूळ संख्या कोणती?

उत्तर: 2

पहिल्या 100 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 5,050

पहिल्या 100 सकारात्मक विषम संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 10,000

पहिल्या 100 धनात्मक सम संख्यांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 10,100

3.14 मधील हा तिसरा अंक 3 म्हणजे काय?

उत्तर: 3 (एखाद्याच्या जागी)

संख्या 32.6 मधील अंक 2 चे मूल्य किती आहे?

उत्तर: 2 (दहा ठिकाणी)

वर्ग संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: चौरस संख्या म्हणजे पूर्णांक स्वतःहून गुणाकार केल्याने प्राप्त होते.

चौरस संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १६

9 चा वर्ग किती आहे?

उत्तर: ८१

5 चा घन किती आहे?

उत्तर: १२५

64 चे घनमूळ किती आहे?

उत्तर: ४

खरी संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: परिमेय आणि अपरिमेय n सह संख्या रेषेवर आढळू शकणारी कोणतीही संख्या म्हणजे वास्तविक संख्या.

वास्तविक संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: -2.5

आयतामधील सर्व कोनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 360 अंश

पंचकोनातील सर्व कोनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 540 अंश

7,283 मधील अंक 7 चे मूल्य किती आहे?

उत्तर: 7,000

25 नंतर पुढील वर्ग संख्या कोणती?

उत्तर: 36

जटिल संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक जटिल संख्या ही एक संख्या आहे जी a + bi स्वरूपात व्यक्त केली जाऊ शकते, जिथे a आणि b वास्तविक संख्या आहेत आणि i ही काल्पनिक एकक आहे (√-1).

जटिल संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 3+4i

2 + 3i या संमिश्र संख्येचे संयुग्म किती आहे?

उत्तर: 2 – 3i

-5 चे परिपूर्ण मूल्य किती आहे?

उत्तर: 5

0 चे परिपूर्ण मूल्य किती आहे?

उत्तर: 0

तीन घटकांसह संमिश्र संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक परिपूर्ण वर्ग (उदा. 4, 9, 25)

चार घटकांसह सर्वात लहान संमिश्र संख्या कोणती?

उत्तर: ४

24 चा सर्वात मोठा अविभाज्य घटक कोणता आहे?

उत्तर: 3

24 आणि 36 चा सर्वात मोठा सामान्य विभाजक (GCD) कोणता आहे?

उत्तर: १२

12 आणि 18 चा सर्वात कमी सामान्य गुणक (LCM) काय आहे?

उत्तर: 36

30 च्या योग्य विभाजकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १२ (१ + २ + ३ + ५ + ६ + १०)

21 नंतरची पुढील फिबोनाची संख्या कोणती?

उत्तर: 34

5 निवडा 2 चे मूल्य काय आहे?

उत्तर: 10

7 फॅक्टोरियल (7!) चे मूल्य किती आहे?

उत्तरः ५,०४०

0 फॅक्टोरियल (0!) चे मूल्य काय आहे?

उत्तर: १

3 (8^3) च्या बळावर 8 चे मूल्य किती आहे?

उत्तर: ५१२

10 (2^10) च्या घातापर्यंत 2 चे मूल्य किती आहे?

उत्तर: 1,024

456 च्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १५

999 च्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 27

123 च्या अंकांचा गुणाकार किती आहे?

उत्तरः ६

444 च्या अंकांचा गुणाकार किती आहे?

उत्तर: ६४

123 च्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 14

123 च्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 36

246 च्या अंकांचा गुणाकार किती आहे?

उत्तर: ४८

12 आणि 34 च्या गुणाकाराच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 10

अंक आणि संख्या यात काय फरक आहे?

उत्तर: अंक हे एकल चिन्ह आहे जे संख्या दर्शवण्यासाठी वापरले जाते (0-9), तर संख्या एक किंवा अधिक अंकांची बनलेली असू शकते.

1 ते 100 मध्ये किती अविभाज्य संख्या आहेत?

उत्तर: 25

सर्वात लहान तीन अंकी संख्या कोणती?

उत्तर: 100

सर्वात मोठी तीन अंकी संख्या कोणती?

उत्तर: ९९९

सर्वात लहान तीन अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या तीन अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 27

सर्वात लहान तीन-अंकी संख्येच्या अंकांचा गुणाकार काय आहे?

उत्तर: 0

सर्वात मोठ्या तीन-अंकी संख्येच्या अंकांचा गुणाकार काय आहे?

उत्तर: ७२९

सर्वात लहान तीन अंकी संख्येच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या तीन-अंकी संख्येच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 243

सर्वात लहान तीन अंकी संख्येच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या तीन-अंकी संख्येच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: ७२९

पहिल्या 10 अविभाज्य संख्यांच्या बेरजेच्या अंकांचे गुणाकार किती?

उत्तर: ५०४०

पहिल्या 10 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १८

पहिल्या 10 अविभाज्य संख्यांच्या बेरजेच्या अंकांचे गुणाकार किती?

उत्तर: 0

पहिल्या 10 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: ४

पहिल्या 10 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १२५

सर्वात लहान चार अंकी संख्या कोणती?

उत्तर: 1000

सर्वात मोठी चार अंकी संख्या कोणती?

उत्तर: ९९९९

सर्वात लहान चार अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या चार अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 36

सर्वात लहान चार-अंकी संख्येच्या अंकांचा गुणाकार काय आहे?

उत्तर: 0

सर्वात मोठ्या चार-अंकी संख्येच्या अंकांचा गुणाकार काय आहे?

उत्तर: 6561

सर्वात मोठ्या चार अंकी संख्येच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 243

सर्वात लहान चार अंकी संख्येच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

सर्वात मोठ्या चार अंकी संख्येच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 2187

पहिल्या 20 अविभाज्य संख्यांच्या बेरजेच्या अंकांचे गुणाकार किती?

उत्तर: 0

पहिल्या 20 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 2

पहिल्या 20 अविभाज्य संख्यांच्या बेरजेच्या अंकांचे गुणाकार किती?

उत्तर: 0

पहिल्या 20 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांच्या वर्गांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: १

पहिल्या 20 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराच्या अंकांच्या घनांची बेरीज किती आहे?

उत्तर: 0

अपूर्णांक म्हणजे काय?

उत्तर: अपूर्णांक हे एक संख्यात्मक प्रमाण आहे जे पूर्ण संख्या नाही, a/b मध्ये व्यक्त केले जाते जेथे a आणि b पूर्णांक आहेत आणि b शून्य नाही.

अपूर्णांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 3/4

अंश म्हणजे काय?

उत्तर: अंश ही अपूर्णांकातील अपूर्णांक रेषेच्या वरची संख्या आहे जी विचारात घेतलेल्या भागांची संख्या दर्शवते.

भाजक म्हणजे काय?

उत्तर: भाजक म्हणजे अपूर्णांकातील अपूर्णांक रेषेच्या खाली असलेली संख्या जी संपूर्ण भागाकारलेल्या समान भागांची एकूण संख्या दर्शवते.

योग्य अंश म्हणजे काय?

उत्तर: योग्य अपूर्णांक हा एक अपूर्णांक आहे ज्यामध्ये अंश हा भाजकापेक्षा लहान असतो.

योग्य अपूर्णांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तरः १/२

अयोग्य अंश म्हणजे काय?

उत्तर: अयोग्य अपूर्णांक हा एक अपूर्णांक आहे ज्यामध्ये अंश हा भाजकाच्या बरोबरीचा किंवा मोठा असतो.

अयोग्य अपूर्णांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 5/3

मिश्र संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: मिश्र संख्या ही योग्य अपूर्णांकासह एकत्रित केलेली पूर्ण संख्या असते.

मिश्र संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 2 1/2

दशांश म्हणजे काय?

उत्तर: दशांश हा बेस-10 नोटेशनमध्ये व्यक्त केलेला अपूर्णांक आहे.

दशांशाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 0.75

टर्मिनेटिंग दशांश म्हणजे काय?

उत्तर: समाप्त होणारी दशांश ही दशांश संख्या आहे ज्यामध्ये दशांश बिंदूनंतर अंकांची मर्यादित संख्या असते.

समाप्त होणाऱ्या दशांशाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 0.5

पुनरावृत्ती होणारा दशांश म्हणजे काय?

उत्तर: पुनरावृत्ती होणारी दशांश ही एक दशांश संख्या आहे ज्यामध्ये एक किंवा अधिक अंक अमर्यादपणे पुनरावृत्ती करतात.

पुनरावृत्ती होणाऱ्या दशांशाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: ०.३३३…

परिमेय संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: परिमेय संख्या ही अशी कोणतीही संख्या आहे जी दोन पूर्णांकांचा अपूर्णांक म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकते, जेथे भाजक शून्य नाही.

परिमेय संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 3/4

अपरिमेय संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: अपरिमेय संख्या ही एक वास्तविक संख्या आहे जी दोन पूर्णांकांचा अपूर्णांक म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकत नाही आणि ती मर्यादित किंवा पुनरावृत्ती दशांश म्हणून व्यक्त केली जाऊ शकत नाही.

अपरिमेय संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: √2

खरी संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: परिमेय आणि अपरिमेय संख्यांसह संख्या रेषेवर आढळू शकणारी कोणतीही संख्या म्हणजे वास्तविक संख्या.

वास्तविक संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: -3.14

जटिल संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक जटिल संख्या ही एक संख्या आहे जी a + bi स्वरूपात व्यक्त केली जाऊ शकते, जिथे a आणि b या वास्तविक संख्या आहेत आणि i हे काल्पनिक एकक आहे.

जटिल संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 3+4i

सम संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: सम संख्या ही एक पूर्णांक आहे जी 2 ने भाग जाते.

सम संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तरः ६

विषम संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: विषम संख्या ही एक पूर्णांक आहे जी 2 ने भाग जात नाही.

विषम संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 7

अविभाज्य संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: अविभाज्य संख्या ही 1 पेक्षा मोठी नैसर्गिक संख्या आहे ज्याचे 1 आणि स्वतःहून इतर कोणतेही धनात्मक विभाजक नाहीत.

मूळ संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १३

संमिश्र संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: संमिश्र संख्या ही 1 पेक्षा मोठी नैसर्गिक संख्या आहे जी अविभाज्य नाही, म्हणजे त्यात 1 आणि स्वतःहून इतर विभाजक आहेत.

संमिश्र संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १५

परिपूर्ण संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: एक परिपूर्ण संख्या ही एक धन पूर्णांक आहे जी स्वतःला वगळून त्याच्या योग्य विभाजकांच्या बेरजेइतकी असते.

परिपूर्ण संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 28

पॅलिंड्रोम नंबर म्हणजे काय?

उत्तर: पॅलिंड्रोम संख्या ही अशी संख्या आहे जी त्याचे अंक उलटे असताना समान राहते.

पॅलिंड्रोम क्रमांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: १२१

फॅक्टोरियल म्हणजे काय?

उत्तर: n! द्वारे दर्शविल्या जाणाऱ्या नॉन-ऋण पूर्णांक n चे फॅक्टोरियल हे n पेक्षा कमी किंवा बरोबरीच्या सर्व सकारात्मक पूर्णांकांचे गुणाकार आहे.

फॅक्टोरियलचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

फिबोनाची क्रम म्हणजे काय?

उत्तर: फिबोनाची क्रम ही संख्यांची मालिका आहे ज्यामध्ये प्रत्येक संख्या ही 0 आणि 1 पासून सुरू होणारी दोन आधीच्या संख्यांची बेरीज आहे.

फिबोनाची क्रमाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

सुवर्ण गुणोत्तर काय आहे?

उत्तर: सुवर्ण गुणोत्तर ही एक विशेष संख्या आहे जी 1.618033988749895 च्या जवळपास आहे. हे ग्रीक अक्षर phi (φ) द्वारे दर्शविले जाते.

त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: त्रिकोणी संख्या ही अशी संख्या आहे जी समभुज त्रिकोणाच्या आकारात मांडलेल्या ठिपक्यांप्रमाणे दर्शविली जाऊ शकते.

त्रिकोणी संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तरः ६

वर्ग संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: चौरस संख्या ही अशी संख्या आहे जी चौकोनात मांडलेल्या बिंदूंप्रमाणे दर्शविली जाऊ शकते.

चौरस संख्येचे उदाहरण द्या.

उत्तरः ९

घन संख्या म्हणजे काय?

उत्तर: घन संख्या ही एक संख्या आहे जी घनामध्ये मांडलेल्या ठिपक्यांप्रमाणे दर्शविली जाऊ शकते.

घन क्रमांकाचे उदाहरण द्या.

उत्तर: 27

फॅक्टोरियल म्हणजे काय?

उत्तर: नॉन-ऋण पूर्णांकाचे गुणन्य

Read More

50 Basic Math Questions with Answers

50 Basic Math Questions with Answers Marathi उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न: “नमुने, रूपे आणि प्रमाणांची जागतिक भाषा गणित आहे, जी आपल्या सभोवतालचे जग समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहे. यात प्राथमिक अंकगणितापासून ते अत्याधुनिक कॅल्क्युलसपर्यंत अनेक कल्पना आणि संकल्पनांचा समावेश आहे. ते आपल्याला देते. प्रश्न सोडवण्याची क्षमता, परिणामांचा अंदाज लावणे आणि गणित हे शोध आणि सर्जनशीलतेचे साधन प्रदान करते, मग एखादी व्यक्ती रॉकेटच्या प्रक्षेपणाचा शोध घेत असेल, आर्थिक माहितीचे मूल्यमापन करत असेल किंवा विश्वाच्या रहस्यांचा उलगडा करत असेल , जे आपल्याला जटिल अल्गोरिदम आणि अमूर्त कल्पनांद्वारे मार्गदर्शन करतात आणि आपल्या कॉसमॉसची अंतर्निहित रचना आणि ऑर्डर उघड करतात, ते त्याचे सौंदर्य देतात.”

Basic Math Questions with Answers

प्रथम, 2 + 2 म्हणजे काय?
उ. चार
3 आणि 5 चे गुणाकार काय?
उ. १५
त्याचे वर्गमूळ नऊ पट किती आहे?
उ. तीन
2 ला 10 ने किती भाग जातो?
उ. पाच
2, 4, 6, 8,… नंतर अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती?
उ. दहा
3 वर्ग शोधा.
उ. नऊ
चार म्हणजे किती घन?
उ. ६४
pi (π) ची किंमत किती आहे?
उ. ३.१४१५९
50 पैकी 20% म्हणजे काय?
उ. दहा
प्रत्येक बाजूला चार एकक असलेला चौरस किती मोठा आहे?
उ. सोळा युनिट्स
6 युनिट लांब आणि 4 युनिट रुंद असलेला आयत किती मोठा आहे?
उ. 24 चौरस युनिट.
पाच एककांच्या त्रिज्या असलेले वर्तुळ किती मोठे आहे?
उ. अंदाजे 31.4159 युनिट्स
प्रश्न सोडवण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
त्रिकोण किती कोन बनवतात?
उ. 180 अंश
तुम्ही क्यूबचे व्हॉल्यूम कसे काढता?
उ. खंड बाजूच्या लांबी ^ 3 च्या बरोबरीचा आहे.
वर्तुळ सूत्राचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उ. क्षेत्रफळ π × त्रिज्या^2 इतके आहे.
सोळा वर्ग म्हणजे काय?
उ. चार
7 वजा 3 म्हणजे काय?
उ. चार
8 गुणिले 6 बरोबर काय?
उ. ४८
विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
10, 20, 30, 40,… नंतर अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती?
उ. 50
तुम्ही पाचचे वर्ग कसे करता?
उ. २५
4 ची किती घात 2 आहे?
उ. 16
यूलरची संख्या किंवा ई म्हणजे काय?
उ. २.७१८२८.
80 पैकी 25 टक्के म्हणजे काय?
उ. 20
ज्याच्या बाजू सात एकके लांब आहेत तो चौरस किती मोठा आहे?
उ. 49 चौरस युनिट
8 युनिट लांब आणि 5 युनिट रुंद असलेला आयत किती मोठा आहे?
उ. 26 युनिट्स
दहा एककांचा व्यास असलेले वर्तुळ दिले तर त्याचा घेर किती आहे?
उ. अंदाजे 31.4159 युनिट्स
चतुर्भुज किती कोन बनतात?
उ. 360 अंश
विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
तुम्ही गोलाची मात्रा कशी मोजता?
उ. खंड = (4/3)π × त्रिज्या^3 हे उत्तर आहे.
त्रिकोण सूत्राचे क्षेत्रफळ किती आहे?
उ. क्षेत्रफळ (पाया × उंची) / 2 इतके आहे.
परीक्षेत अधिक गुण मिळवण्यासाठी गणिताचे मूलभूत प्रश्न उत्तरांसह सोडवा
त्याच्या वर्गमूळाच्या 25 पट किती? 30.
उ. पाच
12 वजा 8 म्हणजे काय?
उ. चार
9 x 7 किती आहे?
उ. ६३
3, 6, 9, 12,… नंतर अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती?
उ. १५
दोनदा सहा म्हणजे काय?
उ. ३६
पाचची कोणती शक्ती तीन आहे?
उ. २४३
सोनेरी गुणोत्तर, किंवा phi (φ), मूल्य किती आहे?
साधारणपणे, 1.618003
200 पैकी 15% म्हणजे काय?
उ. तीस
10 युनिट लांब आणि 3 युनिट रुंद असलेला आयत किती मोठा आहे?
उ. 30 चौरस युनिट
प्रत्येक बाजूसाठी नऊ युनिट्स असलेला चौरस किती मोठा आहे?
उ. 36 युनिट्स
आठ एककांच्या त्रिज्या असलेले वर्तुळ किती मोठे असते?
उ. उत्तर अंदाजे 50.2655 युनिट्स आहे.
पंचकोन किती कोन बनवतात?
उ. 540 अंश
सिलिंडरचे व्हॉल्यूम काय वापरून मोजले जाते?
उ. आवाज π गुणा त्रिज्या^2 × उंचीच्या समान आहे.
सर्व प्रकारच्या परीक्षांसाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
वर्तुळाकार क्षेत्राचे क्षेत्रफळ शोधण्याचे सूत्र काय आहे?
उ. क्षेत्रफळ = (θ/360) × π × त्रिज्या^2 हे उत्तर आहे.
त्याचे वर्गमूळ 36 पट किती आहे?
उ. सहा
15 कमी 9 किती आहे?
उ. सहा
11 गुणिले 4 म्हणजे काय?
उ. ४४
4, 8, 12, 16,… नंतर अनुक्रमातील पुढील संख्या कोणती?
उ. 20
7 चा वर्ग किती आहे?
उ. 49
तीनची किती शक्ती चार आहे?
उ. ६४
विद्यार्थ्यांसाठी उत्तरांसह मूलभूत गणिताचे प्रश्न.
काल्पनिक एकक, i, मूल्य काय आहे?
उ. i-1 वर्ग आहे.

Read Also

50 Maths Quiz Questions and Answers

50 Maths Quiz Questions and Answers Marathi – गणित प्रश्नमंजुषा प्रश्न आणि उत्तरे: गणितीय प्रश्नांची वैविध्यपूर्ण श्रेणी वैशिष्ट्यीकृत करते, मूलभूत अंकगणितापासून ते मनाला झुकणारे बीजगणितीय कोडे, गणित मास्टरमाइंड क्विझ सर्व कौशल्य स्तरांना पूर्ण करते. तुमचे मानसिक अंकगणित धारदार करा, तुमचे समस्या सोडवणारे स्नायू वाकवा आणि गणिताच्या आकर्षक क्षेत्रातून एक रोमांचकारी प्रवास सुरू करा.

50 Maths Quiz Questions and Answers

\( 5 + 7 \) चा परिणाम काय आहे?

उत्तर: \( 5 + 7 = 12 \).

प्रश्न: गणना करा \( 8 \ वेळा 4 \).

उत्तर: \( ८ \ वेळा ४ = ३२ \).

प्रश्न: \( 20 \div 5 \) चे मूल्य शोधा.

उत्तर:  \( 20 \div 5 = 4 \).

प्रश्न: समीकरणातील \( x \) साठी सोडवा \( 2x + 3 = 11 \).

उत्तर:  \( 2x + 3 = 11 \)

\( 2x = 11 – 3 \)

\( २x = ८ \)

\( x = \frac{8}{2} = 4 \).

प्रश्न: 6 चा वर्ग किती आहे?

उत्तर:  \( ६^२ = ६ \ गुणिले ६ = ३६ \).

प्रश्न: लांबी 8 एकके आणि रुंदी 5 एकक असलेल्या आयताचे क्षेत्रफळ काढा.

उत्तर:  \( \text{Area} = \text{Length} \times \text{Width} = 8 \times 5 = 40 \) वर्ग एकक.

प्रश्न: जर \( x = 3 \) आणि \( y = 7 \), \( x + y \) ची किंमत किती आहे?

उत्तर:  \( x + y = 3 + 7 = 10 \).

प्रश्न: \( 3^4 \) म्हणजे काय?

उत्तर: \( 3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81 \).

प्रश्न: जर त्रिकोणाच्या लांबी 3, 4 आणि 5 एककांच्या बाजू असतील तर तो काटकोन त्रिकोण आहे का?

उत्तर: होय, कारण \( 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2 \), पायथागोरियन प्रमेयाचे समाधान करते.

प्रश्न: प्रत्येक बाजू 9 एकके मोजणाऱ्या चौरसाची परिमिती किती आहे?

उत्तर: परिमिती = ४ * बाजूची लांबी = \( ४ \ गुणिले ९ = ३६ \) एकके.

हे अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि घातांक समाविष्ट करणारे मूलभूत गणिताचे प्रश्न आहेत

प्रश्न: जर एका बॉक्समध्ये 24 चॉकलेट्स असतील आणि तुम्ही 6 बाहेर काढले तर बॉक्समध्ये किती चॉकलेट उरतील?

उत्तर: \(24 – 6 = 18\) चॉकलेट बॉक्समध्ये शिल्लक आहेत.

प्रश्न: \(15 – 8\) चा परिणाम काय आहे?

उत्तर:  \(१५ – ८ = ७\).

प्रश्न: गणना करा \(7 \ वेळा 3 + 5\).

उत्तर:  \(7 \ वेळा 3 + 5 = 21 + 5 = 26\).

प्रश्न: जर \(x = 4\) आणि \(y = 2\), तर \(2x – y\) चे मूल्य शोधा.

उत्तर:  \(2x – y = 2(4) – 2 = 8 – 2 = 6\).

प्रश्न: \(10 \div 2\) म्हणजे काय?

उत्तर: \(10 \div 2 = 5\).

प्रश्न: त्रिज्या 6 युनिट्स असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काढा (\(\pi = 3.14\) वापरा).

उत्तर:  \(क्षेत्र = \pi \times \text{त्रिज्या}^2 = 3.14 \times 6^2 = 3.14 \times 36 \अंदाजे 113.04\) वर्ग एकक.

प्रश्न: जर आयताची लांबी 12 एकके आणि रुंदी 8 एकके असेल, तर त्याची परिमिती किती आहे?

उत्तर: परिमिती = \(2 \times (\text{length} + \text{width}) = 2 \times (12 + 8) = 2 \times 20 = 40\) एकके.

प्रश्न: \(2^5\) म्हणजे काय?

उत्तर: \(2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32\).

प्रश्न: जर \(x = 6\) आणि \(y = 9\), \(x^2 + y^2\) चे मूल्य शोधा.

उत्तर: \(x^2 + y^2 = 6^2 + 9^2 = 36 + 81 = 117\).

प्रश्न: समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(3x + 7 = 16\).

उत्तर:  \(3x + 7 = 16\)

\(३x = १६ – ७\)

\(३x = ९\)

\(x = \frac{9}{3} = 3\).

या प्रश्नांमध्ये अंकगणितीय क्रिया, बीजगणितीय समीकरणे, भूमिती आणि घातांक यासारख्या विविध गणिती संकल्पना समाविष्ट आहेत.

प्रश्न: जर एखादी कार 3 तासांसाठी 60 मैल प्रति तास वेगाने प्रवास करते, तर ती किती अंतरावर जाते?

उत्तर: अंतर = गती × वेळ = \(60 \, \text{mph} \times 3 \, \text{hours} = 180 \, \text{miles}\).

प्रश्न: 49 चे वर्गमूळ किती आहे?

उत्तर: \(\sqrt{49} = 7\).

प्रश्न: जर पिझ्झा 8 समान स्लाइसमध्ये विभागला गेला असेल आणि तुम्ही 3 स्लाइस खाल्ले तर तुम्ही पिझ्झाचा कोणता अंश खाल्ले आहे?

उत्तर:  Fraction eaten = \(\frac{3}{8}\).

प्रश्न: समीकरणातील \(y\) साठी सोडवा \(2y – 5 = 11\).

उत्तर: \(2y – 5 = 11\)

\(2y = 11 + 5\)

\(2y = 16\)

\(y = \frac{16}{2} = 8\).

प्रश्न: \(4 \वेळा (6 + 2)\) म्हणजे काय?

उत्तर:  \(4 \ वेळा (6 + 2) = 4 \ वेळा 8 = 32\).

प्रश्न: जर \(x = 10\) आणि \(y = 3\), \(x – y\) काय आहे?

उत्तर:  \(x – y = 10 – 3 = 7\).

प्रश्न: 5, 7 आणि 9 एकक लांबी असलेल्या त्रिकोणाच्या परिमितीची गणना करा.

उत्तर: परिमिती = \(5 + 7 + 9 = 21\) एकके.

प्रश्न: \(3^3\) म्हणजे काय?

उत्तर: \(3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27\).

प्रश्न: जर आयताची लांबी 15 एकक आणि रुंदी 6 युनिट असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?

उत्तर:  क्षेत्रफळ = लांबी × रुंदी = \(15 \ वेळा 6 = 90\) चौरस एकक.

प्रश्न: समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(2x^2 – 8 = 0\).

उत्तर:  \(2x^2 – 8 = 0\)

\(2x^2 = 8\)

\(x^2 = \frac{8}{2}\)

\(x^2 = 4\)

\(x = \pm \sqrt{4} = \pm 2\).

हे प्रश्न अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि इतर मूलभूत गणित संकल्पनांचे मिश्रण प्रदान करतात.

 1. पहिल्या 10 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती आहे?

  उत्तर:  पहिल्या \(n\) नैसर्गिक संख्यांची बेरीज \(S = \frac{n(n + 1)}{2}\), जेथे \(n = 10\) सूत्र वापरून काढली जाऊ शकते. तर, \(S = \frac{10(10 + 1)}{2} = \frac{10 \times 11}{2} = 55\).

  जर एखाद्या रेसिपीमध्ये 12 कुकीज बनवण्यासाठी 2 कप मैदा आवश्यक असेल, तर 36 कुकीज बनवण्यासाठी किती कप मैदा लागेल?

  उत्तर:  प्रमाण वापरा: \(\frac{2}{12} = \frac{x}{36}\). \(x\), \(x = \frac{2 \times 36}{12} = 6\) कप पिठासाठी सोडवणे.

  एक दुकान रु.25 ला शर्ट विकतो, जे मूळ किमतीवर 20% सूट आहे. शर्टची मूळ किंमत किती होती?

  उत्तर:  \(x\) ही मूळ किंमत असू द्या. \(x – 0.20x = 25\). \(x\), \(0.80x = 25\), \(x = \frac{25}{0.80} = 31.25\) साठी सोडवणे. तर, मूळ किंमत रु.31.25 होती.

  जर त्रिकोणाचा पाया 10 एकक आणि उंची 8 एकक असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?

  उत्तर:  क्षेत्रफळ = \(\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40\) वर्ग एकक.

  \(०.५ \ वेळा ०.३\) म्हणजे काय?

  उत्तर:  \(०.५ \ वेळा ०.३ = ०.१५\).

  सरलीकृत करा: \(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}\).

  उत्तर:  \(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12} = \frac{ 1}{2}\).

  जर \(a = 4\) आणि \(b = 7\), \(ab + 3\) चे मूल्य शोधा.

  उत्तर:  \(ab + 3 = (4 \times 7) + 3 = 28 + 3 = 31\).

  गणना करा \(12 \div (3 \times 2)\).

  उत्तर:  \(12 \div (3 \times 2) = 12 \div 6 = 2\).

  प्रत्येक बाजू 12 इंच असलेल्या चौरसाची परिमिती किती आहे?

  उत्तर: परिमिती = 4 * बाजूची लांबी = \(4 \ वेळा 12 = 48\) इंच.

  समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(5x – 3 = 22\).

  उत्तर:  \(5x – 3 = 22\)

  \(५x = २२ + ३\)

  \(५x = २५\)

  \(x = \frac{25}{5} = 5\).

  या प्रश्नांमध्ये प्रमाण, टक्केवारी, भूमिती आणि बीजगणितीय समीकरणांसह अनेक गणितीय संकल्पनांचा समावेश आहे.

  जर एखादी कार ताशी 50 मैल वेगाने प्रवास करत असेल तर ती 4 तासात किती अंतर पार करेल?

  उत्तर: अंतर = वेग × वेळ = \(50 \, \text{mph} \times 4 \, \text{hours} = 200 \, \text{miles}\).

  \(9 \ वेळा 9\) चे गुणाकार काय आहे?

  उत्तर: \(९ \ वेळा ९ = ८१\).

  जर आयताची लांबी 18 एकके आणि रुंदी 5 एकके असेल, तर त्याची परिमिती किती आहे?

  उत्तर: परिमिती = \(2 \times (\text{length} + \text{width}) = 2 \times (18 + 5) = 2 \times 23 = 46\) एकके.

  समीकरणात \(y\) साठी सोडवा \(4y + 7 = 31\).

  उत्तर: \(4y + 7 = 31\)

  \(4y = 31 – 7\)

  \(4y = 24\)

  \(y = \frac{24}{4} = 6\).

  \(7^2\) म्हणजे काय?

  उत्तर: \(7^2 = 7 \ वेळा 7 = 49\).

  जर \(x = 12\) आणि \(y = 4\), \(x \div y\) काय आहे?

  उत्तर: \(x \div y = 12 \div 4 = 3\).

  बेस 10 युनिट्स आणि उंची 6 युनिट्स असलेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा.

  उत्तर:  क्षेत्र = \(\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30\) वर्ग एकक.

  \(०.३ + ०.६\) म्हणजे काय?

  उत्तर: \(०.३ + ०.६ = ०.९\).

  जर \(a = 3\) आणि \(b = 5\), \(2a + 3b\) चे मूल्य शोधा.

  उत्तर: \(2a + 3b = 2(3) + 3(5) = 6 + 15 = 21\).

  सरलीकृत करा: \(3 \times (4 + 2) – 5\).

  उत्तर:  \(3 \ वेळा (4 + 2) – 5 = 3 \ वेळा 6 – 5 = 18 – 5 = 13\).

  या प्रश्नांमध्ये अंकगणित, बीजगणित, भूमिती यासह गणितीय क्रियांचा समावेश होतो.