50 Maths Quiz Questions and Answers

50 Maths Quiz Questions and Answers Marathi – गणित प्रश्नमंजुषा प्रश्न आणि उत्तरे: गणितीय प्रश्नांची वैविध्यपूर्ण श्रेणी वैशिष्ट्यीकृत करते, मूलभूत अंकगणितापासून ते मनाला झुकणारे बीजगणितीय कोडे, गणित मास्टरमाइंड क्विझ सर्व कौशल्य स्तरांना पूर्ण करते. तुमचे मानसिक अंकगणित धारदार करा, तुमचे समस्या सोडवणारे स्नायू वाकवा आणि गणिताच्या आकर्षक क्षेत्रातून एक रोमांचकारी प्रवास सुरू करा.

50 Maths Quiz Questions and Answers

\( 5 + 7 \) चा परिणाम काय आहे?

उत्तर: \( 5 + 7 = 12 \).

प्रश्न: गणना करा \( 8 \ वेळा 4 \).

उत्तर: \( ८ \ वेळा ४ = ३२ \).

प्रश्न: \( 20 \div 5 \) चे मूल्य शोधा.

उत्तर:  \( 20 \div 5 = 4 \).

प्रश्न: समीकरणातील \( x \) साठी सोडवा \( 2x + 3 = 11 \).

उत्तर:  \( 2x + 3 = 11 \)

\( 2x = 11 – 3 \)

\( २x = ८ \)

\( x = \frac{8}{2} = 4 \).

प्रश्न: 6 चा वर्ग किती आहे?

उत्तर:  \( ६^२ = ६ \ गुणिले ६ = ३६ \).

प्रश्न: लांबी 8 एकके आणि रुंदी 5 एकक असलेल्या आयताचे क्षेत्रफळ काढा.

उत्तर:  \( \text{Area} = \text{Length} \times \text{Width} = 8 \times 5 = 40 \) वर्ग एकक.

प्रश्न: जर \( x = 3 \) आणि \( y = 7 \), \( x + y \) ची किंमत किती आहे?

उत्तर:  \( x + y = 3 + 7 = 10 \).

प्रश्न: \( 3^4 \) म्हणजे काय?

उत्तर: \( 3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81 \).

प्रश्न: जर त्रिकोणाच्या लांबी 3, 4 आणि 5 एककांच्या बाजू असतील तर तो काटकोन त्रिकोण आहे का?

उत्तर: होय, कारण \( 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2 \), पायथागोरियन प्रमेयाचे समाधान करते.

प्रश्न: प्रत्येक बाजू 9 एकके मोजणाऱ्या चौरसाची परिमिती किती आहे?

उत्तर: परिमिती = ४ * बाजूची लांबी = \( ४ \ गुणिले ९ = ३६ \) एकके.

हे अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि घातांक समाविष्ट करणारे मूलभूत गणिताचे प्रश्न आहेत

प्रश्न: जर एका बॉक्समध्ये 24 चॉकलेट्स असतील आणि तुम्ही 6 बाहेर काढले तर बॉक्समध्ये किती चॉकलेट उरतील?

उत्तर: \(24 – 6 = 18\) चॉकलेट बॉक्समध्ये शिल्लक आहेत.

प्रश्न: \(15 – 8\) चा परिणाम काय आहे?

उत्तर:  \(१५ – ८ = ७\).

प्रश्न: गणना करा \(7 \ वेळा 3 + 5\).

उत्तर:  \(7 \ वेळा 3 + 5 = 21 + 5 = 26\).

प्रश्न: जर \(x = 4\) आणि \(y = 2\), तर \(2x – y\) चे मूल्य शोधा.

उत्तर:  \(2x – y = 2(4) – 2 = 8 – 2 = 6\).

प्रश्न: \(10 \div 2\) म्हणजे काय?

उत्तर: \(10 \div 2 = 5\).

प्रश्न: त्रिज्या 6 युनिट्स असलेल्या वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काढा (\(\pi = 3.14\) वापरा).

उत्तर:  \(क्षेत्र = \pi \times \text{त्रिज्या}^2 = 3.14 \times 6^2 = 3.14 \times 36 \अंदाजे 113.04\) वर्ग एकक.

प्रश्न: जर आयताची लांबी 12 एकके आणि रुंदी 8 एकके असेल, तर त्याची परिमिती किती आहे?

उत्तर: परिमिती = \(2 \times (\text{length} + \text{width}) = 2 \times (12 + 8) = 2 \times 20 = 40\) एकके.

प्रश्न: \(2^5\) म्हणजे काय?

उत्तर: \(2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32\).

प्रश्न: जर \(x = 6\) आणि \(y = 9\), \(x^2 + y^2\) चे मूल्य शोधा.

उत्तर: \(x^2 + y^2 = 6^2 + 9^2 = 36 + 81 = 117\).

प्रश्न: समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(3x + 7 = 16\).

उत्तर:  \(3x + 7 = 16\)

\(३x = १६ – ७\)

\(३x = ९\)

\(x = \frac{9}{3} = 3\).

या प्रश्नांमध्ये अंकगणितीय क्रिया, बीजगणितीय समीकरणे, भूमिती आणि घातांक यासारख्या विविध गणिती संकल्पना समाविष्ट आहेत.

प्रश्न: जर एखादी कार 3 तासांसाठी 60 मैल प्रति तास वेगाने प्रवास करते, तर ती किती अंतरावर जाते?

उत्तर: अंतर = गती × वेळ = \(60 \, \text{mph} \times 3 \, \text{hours} = 180 \, \text{miles}\).

प्रश्न: 49 चे वर्गमूळ किती आहे?

उत्तर: \(\sqrt{49} = 7\).

प्रश्न: जर पिझ्झा 8 समान स्लाइसमध्ये विभागला गेला असेल आणि तुम्ही 3 स्लाइस खाल्ले तर तुम्ही पिझ्झाचा कोणता अंश खाल्ले आहे?

उत्तर:  Fraction eaten = \(\frac{3}{8}\).

प्रश्न: समीकरणातील \(y\) साठी सोडवा \(2y – 5 = 11\).

उत्तर: \(2y – 5 = 11\)

\(2y = 11 + 5\)

\(2y = 16\)

\(y = \frac{16}{2} = 8\).

प्रश्न: \(4 \वेळा (6 + 2)\) म्हणजे काय?

उत्तर:  \(4 \ वेळा (6 + 2) = 4 \ वेळा 8 = 32\).

प्रश्न: जर \(x = 10\) आणि \(y = 3\), \(x – y\) काय आहे?

उत्तर:  \(x – y = 10 – 3 = 7\).

प्रश्न: 5, 7 आणि 9 एकक लांबी असलेल्या त्रिकोणाच्या परिमितीची गणना करा.

उत्तर: परिमिती = \(5 + 7 + 9 = 21\) एकके.

प्रश्न: \(3^3\) म्हणजे काय?

उत्तर: \(3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27\).

प्रश्न: जर आयताची लांबी 15 एकक आणि रुंदी 6 युनिट असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?

उत्तर:  क्षेत्रफळ = लांबी × रुंदी = \(15 \ वेळा 6 = 90\) चौरस एकक.

प्रश्न: समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(2x^2 – 8 = 0\).

उत्तर:  \(2x^2 – 8 = 0\)

\(2x^2 = 8\)

\(x^2 = \frac{8}{2}\)

\(x^2 = 4\)

\(x = \pm \sqrt{4} = \pm 2\).

हे प्रश्न अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि इतर मूलभूत गणित संकल्पनांचे मिश्रण प्रदान करतात.

 1. पहिल्या 10 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती आहे?

  उत्तर:  पहिल्या \(n\) नैसर्गिक संख्यांची बेरीज \(S = \frac{n(n + 1)}{2}\), जेथे \(n = 10\) सूत्र वापरून काढली जाऊ शकते. तर, \(S = \frac{10(10 + 1)}{2} = \frac{10 \times 11}{2} = 55\).

  जर एखाद्या रेसिपीमध्ये 12 कुकीज बनवण्यासाठी 2 कप मैदा आवश्यक असेल, तर 36 कुकीज बनवण्यासाठी किती कप मैदा लागेल?

  उत्तर:  प्रमाण वापरा: \(\frac{2}{12} = \frac{x}{36}\). \(x\), \(x = \frac{2 \times 36}{12} = 6\) कप पिठासाठी सोडवणे.

  एक दुकान रु.25 ला शर्ट विकतो, जे मूळ किमतीवर 20% सूट आहे. शर्टची मूळ किंमत किती होती?

  उत्तर:  \(x\) ही मूळ किंमत असू द्या. \(x – 0.20x = 25\). \(x\), \(0.80x = 25\), \(x = \frac{25}{0.80} = 31.25\) साठी सोडवणे. तर, मूळ किंमत रु.31.25 होती.

  जर त्रिकोणाचा पाया 10 एकक आणि उंची 8 एकक असेल तर त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे?

  उत्तर:  क्षेत्रफळ = \(\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40\) वर्ग एकक.

  \(०.५ \ वेळा ०.३\) म्हणजे काय?

  उत्तर:  \(०.५ \ वेळा ०.३ = ०.१५\).

  सरलीकृत करा: \(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}\).

  उत्तर:  \(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12} = \frac{ 1}{2}\).

  जर \(a = 4\) आणि \(b = 7\), \(ab + 3\) चे मूल्य शोधा.

  उत्तर:  \(ab + 3 = (4 \times 7) + 3 = 28 + 3 = 31\).

  गणना करा \(12 \div (3 \times 2)\).

  उत्तर:  \(12 \div (3 \times 2) = 12 \div 6 = 2\).

  प्रत्येक बाजू 12 इंच असलेल्या चौरसाची परिमिती किती आहे?

  उत्तर: परिमिती = 4 * बाजूची लांबी = \(4 \ वेळा 12 = 48\) इंच.

  समीकरणातील \(x\) साठी सोडवा \(5x – 3 = 22\).

  उत्तर:  \(5x – 3 = 22\)

  \(५x = २२ + ३\)

  \(५x = २५\)

  \(x = \frac{25}{5} = 5\).

  या प्रश्नांमध्ये प्रमाण, टक्केवारी, भूमिती आणि बीजगणितीय समीकरणांसह अनेक गणितीय संकल्पनांचा समावेश आहे.

  जर एखादी कार ताशी 50 मैल वेगाने प्रवास करत असेल तर ती 4 तासात किती अंतर पार करेल?

  उत्तर: अंतर = वेग × वेळ = \(50 \, \text{mph} \times 4 \, \text{hours} = 200 \, \text{miles}\).

  \(9 \ वेळा 9\) चे गुणाकार काय आहे?

  उत्तर: \(९ \ वेळा ९ = ८१\).

  जर आयताची लांबी 18 एकके आणि रुंदी 5 एकके असेल, तर त्याची परिमिती किती आहे?

  उत्तर: परिमिती = \(2 \times (\text{length} + \text{width}) = 2 \times (18 + 5) = 2 \times 23 = 46\) एकके.

  समीकरणात \(y\) साठी सोडवा \(4y + 7 = 31\).

  उत्तर: \(4y + 7 = 31\)

  \(4y = 31 – 7\)

  \(4y = 24\)

  \(y = \frac{24}{4} = 6\).

  \(7^2\) म्हणजे काय?

  उत्तर: \(7^2 = 7 \ वेळा 7 = 49\).

  जर \(x = 12\) आणि \(y = 4\), \(x \div y\) काय आहे?

  उत्तर: \(x \div y = 12 \div 4 = 3\).

  बेस 10 युनिट्स आणि उंची 6 युनिट्स असलेल्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा.

  उत्तर:  क्षेत्र = \(\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30\) वर्ग एकक.

  \(०.३ + ०.६\) म्हणजे काय?

  उत्तर: \(०.३ + ०.६ = ०.९\).

  जर \(a = 3\) आणि \(b = 5\), \(2a + 3b\) चे मूल्य शोधा.

  उत्तर: \(2a + 3b = 2(3) + 3(5) = 6 + 15 = 21\).

  सरलीकृत करा: \(3 \times (4 + 2) – 5\).

  उत्तर:  \(3 \ वेळा (4 + 2) – 5 = 3 \ वेळा 6 – 5 = 18 – 5 = 13\).

  या प्रश्नांमध्ये अंकगणित, बीजगणित, भूमिती यासह गणितीय क्रियांचा समावेश होतो.